Paslaugos

Parengiame ir pateikiame įmonėms buhalterinius visų rūšių atliekų apskaitos dokumentus:
1. Pakuočių ir pakuočių atliekų gamintojams ir importuotojams.
2. Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams.
3. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams.
4. Alyvų atliekų gamintojams ir importuotojams.
5. Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams.
6. Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams, importuotojams, platintojams ir naudotojams.
Atliekame:
1. Įmonės aplinkos apsaugos būklės elementų priežiūrą.
2. Apmokome darbuotojus dirbti GPAIS sistemoje.
3. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą GPAIS .
4. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą GPAIS.
5. Atliekų susidarymo ir tvarkymo ataskaitų teikimą GPAIS.
6. Cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimą AIVIKS sistemoje.
7. Oro taršos iš Stacionarių taršos šaltinių ataskaitų teikimą.
8. Pildome deklaracijas, ataskaitas ir paraiškas, kurios privalomos pateikti Regioniniams
Aplinkos Apsaugos departamentams bei Valstybinei Mokesčių inspekcijai.

Atmintinė Gamintojams ir importuotojams apie jiems įstatymų nustatytas prievoles Aplinkosaugos srityje


                  Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža gaminių pripildytas pakuotes, elektros ir elektronikos įrangą, apmokestinamuosius gaminius (akumuliatoriai ,baterijos ,amortizatoriai, vidaus degimo variklių alyvos, kuro, oro filtrai, padangos ir alyvos) į Lietuvos Respublikos teritoriją. 

Gamintojas (pakuočių naudotojas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, gaminantis ir (ar) pakuojantis gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį), net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.                  

 Gamintojas (gaminių ir alyvų) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, gaminantis elektros ir elektronikos įrangą, apmokestinamuosius gaminius (akumuliatoriai ,baterijos ,amortizatoriai, vidaus degimo variklių alyvos, kuro, oro filtrai, padangos ir alyvos).

Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (pakuočių) – tuščių ar gaminiais pripildytų pakuočių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba gaminiais pripildytų pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms.

Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (gaminių ir alyvų)- elektros ir elektronikos įrangą, apmokestinamuosius gaminius (akumuliatoriai ,baterijos ,amortizatoriai, vidaus degimo variklių alyvos, kuro, oro filtrai, padangos ir alyvos) perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimas savoms reikmėms.

Pakuotės gamintojams ir importuotojams reikia:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS sistemoje;
 • dalyvauti finansuojant pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimą ir perdirbimą (sudaryti sutartį su viena iš pakuočių tvarkymo organizacijų ( Žaliasis taškas arba Pakuočių Tvarkymo Organizacija). Kitas būdas mokėti mokestį pagal deklaraciją FR0524 ir individualiai organizuoti švietėjišką veiklą, numatytą atliekų tvarkymo įstatyme.
 • parengti įmonės gaminių (pakuotės) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir pildyti prekinių vienetų pakuotės (pakuotės) sąrašą ir įkelti į GPAIS;
 • vesti gaminių (pakuotės), tiekiamų vidaus rinkai, eksportui apskaitą kas mėnesį GPAIS sistemoje;
 • rengti gaminių (pakuotės) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
 • Teikti Taršos pakuočių ir pakuočių atliekomis deklaraciją FR0524.
 • Nuoroda į aplinkos ministerijos puslapį, kur surašytos visos sąlygos dėl pakuočių apskaitos:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/pakuociu-apskaitos-reikalavimai

 

 

Alyvų gamintojams ir importuotojams reikia:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS sistemoje;
 • parengti gaminių (alyvų) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir atnaujinti gaminių (alyvų) sąrašą ir įkelti į GPAIS;
 • vesti gaminių (alyvų), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą kas mėnesį;
 • rengti gaminių (alyvų) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.


Apmokestinamųjų gaminių (vidaus degimo kuro, alyvos, oro filtrai, amortizatoriai, padangos, akumuliatoriai ir baterijos) gamintojams ir importuotojams reikia:

 • registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS sistemoje;
 • parengti įmonės gaminių (apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir papildyti gaminių (apmokestinamųjų gaminių) sąrašąir įkelti į GPAIS ;
 • vesti gaminių (apmokestinamų gaminių), importo, tiekiamų vidaus rinkai, eksporto apskaitą;
 • rengti gaminių (apmokestinamųjų gaminių) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
 • teikti valstybinei mokesčių inspekcijai Taršos apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją FR0523.
 • dalyvauti finansuojant gaminių ir gaminių atliekų surinkimą ir perdirbimą (sudaryti sutartį su viena iš gaminių tvarkymo organizacijų - asociacijų ( GIA arba EPA).

https://gia.lt/

https://rekvizitai.vz.lt/imone/autogamintoju_ir_importuotoju_asociacija/ 

 • Kitas būdas mokėti mokestį pagal deklaraciją FR0523 ir individualiai organizuoti švietėjišką veiklą, numatytą atliekų tvarkymo įstatyme.

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams reikia:

·       registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS sistemoje

·       parengti įmonės gaminių (EEĮ) apskaitos vedimo tvarką;

·       sudaryti ir papildyti gaminių (EEĮ) sąrašąir įkelti į GPAIS ;

·       vesti gaminių (EEĮ), importo, tiekiamų vidaus rinkai, eksporto apskaitą GPAIS sistemoje;

·       rengti gaminių (EEĮ) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai;

·       dalyvauti finansuojant elektros ir elektronikos gaminių ir gaminių atliekų surinkimą ir perdirbimą (sudaryti sutartį su viena iš gaminių tvarkymo organizacijų - asociacijų ( EGIO arba EEPA)

https://www.epa.lt/kontaktai/

https://eei.lt/kontaktai/

 

Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams reikia:

·       registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS sistemoje

·       parengti įmonės gaminių (transporto priemonių) apskaitos vedimo tvarką

·       sudaryti ir papildyti gaminių (transporto priemonių) sąrašą;

·       vesti gaminių (transporto priemonių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą kas mėnesį;

·       rengti gaminių (transporto priemonių) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai;

·       dalyvauti finansuojant transporto ir transporto priemonių surinkimą ir perdirbimą (sudaryti sutartį su viena iš transporto tvarkymo organizacijų - asociacijų (GIA arba Autogamintojų ir importuotojų asociacija)

Įmonėms, vykdančioms transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą reikia:

·       vesti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą GPAIS sistemoje, kaip atliekų darytojui bei teikti atliekų susidarymo ataskaitas.

·       rengti bei tikslinti ir atsakingai institucijai teikti veiklos vykdytojų, vykdančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijas.

·       rengti ir atsakingai institucijai teikti duomenų apie naudojamas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM) ataskaitas

·       sudaryti ir papildyti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines.

·       rengti ir atsakingai institucijai, teikti duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus ataskaitas AIVIKS sistemoje. ir įkelti į GPAIS

Cheminių medžiagų ir mišinių importuotojams, gamintojams, platintojams, naudotojams ir eksportuotojams reikia.

 

·       sudaryti ir pildyti cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines.

·       rengti ir atsakingai institucijai teikti duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus ataskaitas AIVIKS sistemoje.

·       Atsispausdinti ir saugoti naudojimo vietoje (prieinamoje dirbantiems su cheminėmis ir mišiniais) ar administracijoje (jei įmonė nenaudoja, o tik parduoda) cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų lapus, išverstus į lietuvių kalbą.

Įmonės kuriose susidaro gamybinės, statybinės ir kitos atliekos:

·       Atliekų susidarymo apskaitą atskirai turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai ar padaliniai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau - atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

·       4.1. kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos atliekų sąraše, kuris nurodytas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtos kodu 20 03 01);

·       4.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

·       4.3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

·       4.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą;

·       4.5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

·       4.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;

·       4.7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų.

·       4.8. Kurių veikloje susidaro pakuočių savoms reikmėms ir reikia gauti pakuočių atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus.

 

Susisiekite

Adresas

Baltų pr. 145, Kaunas

LT-47125

Lietuva

El. paštas
Telefonas